Categoriearchief: Djwal Khul Lichtmeester

De Grote Aanroep: een universeel gebed in meer dan 50 talen

De Grote Aanroep is een wereldgebed
om het vredesvuur ook in jouw hart te laten ontbranden

Hart vuur van Shambala

Welk geloof je ook aanhangt en in welk land je ook woont, met elkaar zijn we in staat, door de krachten te bundelen, de gebeurtenissen in de wereld positief te beïnvloeden.
Wie de Grote Aanroep gaat gebruiken zal ingrijpende positieve veranderingen in zijn eigen levenshouding en levenswijze opmerken. Zoals een mens denkt, zo straalt ie immers! Wil jij ook meer gaan stralen voor jezelf én voor heling van Moeder Aarde? Gebruik dan deze Aanroep in je dagelijkse gebeden en concentreer je op de woorden door ze bewust uit te spreken.

Het is geen persoonlijke gebed voor alledaagse zaken.
Het geeft uiting aan hetgeen waar we allen als mens diep in ons hart naar verlangen: de behoefte aan licht en liefde, naar het begrijpen van de goddelijke wil en naar beëindiging van alle misstanden in deze wereld.
Dit gebed dringt via alle moeilijkheden, twijfels en vragen regelrecht door tot het denkvermogen en het hart van die Ene in wie wij leven, bewegen en ons bestaan hebben. Die Ene die bij ons zal blijven tot het einde van de tijd zelf en ‘totdat de laatste vermoeide pelgrim zijn weg naar huis gevonden heeft’.
De Grote Aanroep levert sinds jaar en dag al een grote bijdrage om  wereldaangelegenheden te veranderen, maar er blijft nog heel veel te doen voordat het vredesvuur werkelijk in ieder hart weer zal gaan branden.
Het is in meer dan 50 talen en dialecten is vertaald. Het is een instrument van innerlijke kracht, waardoor iedereen die het dagelijks uitspreekt – hardop of in gedachten – mee kan helpen om het Plan Gods op aarde te verwerkelijken. Wie dit gebed gebruikt zal daardoor de totale mensheid en Christus dienen. De Aanroep brengt namelijk bepaalde kern waarheden tot uitdrukking, die alle mensen diep in hun hart aanvaarden:

 • Dat er achter al het gebeuren een intelligentie staat, die wij de naam God geven.
 • Dat er een Goddelijk Plan van evolutie wordt uitgewerkt in het heelal, waarvan Liefde de motiverende kracht is.
 • Dat een grote individualiteit naar de Aarde kwam en deze Liefde belichaamde, opdat wij zouden kunnen begrijpen, dat liefde en intelligentie de uitwerkingen zijn van het doel, de wil en het Plan van God. Vele religies kennen hem als de Heer Maitreya, de Boddhisattva, de Imam Mahdi of de Messias.
 • De waarheid, dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijk Plan kan worden verwezenlijkt.

                                                                logo Maitreya

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het denken van God
Stroomt er Licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde neerdaalt

Vanuit het punt van Liefde in het universele Hart van God
Stroomt er Liefde in de harten van de mensen
Moge Christus tot de aarde wederkeren

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richt het Doel de kleine wil der mensen
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen

Vanuit het centrum dat wij de mensheid noemen
Verwezenlijkt zich het plan van Liefde en Licht
en dat het de deur mag
verzegelen waar achter het kwaad verblijft

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen


Achtergrondinformatie over de Grote Aanroep zoals die ooit werd onderwezen door onze broeders & zusters van Licht & Liefde:

Het is één van de grootste gebeden ter wereld en staat gelijk met alle andere uitdrukkingen van geestelijk verlangen en intentie. Het zal veel kritiek uitlokken, maar dat is verder van geen belang. Het goddelijke plan staat voorop.
Meester Djwal Khul verklaart: Enige tijd geleden gaf ik (de Tibetaan) in opdracht van de Christus de Grote Aanroep aan de wereld door. Deze Aanroep werd 1945 door de Christus zelf aan de wereld geschonken en is bestemd om van bijzonder groot nut te worden in het teweegbrengen van bepaalde gebeurtenissen. Deze zijn:

 1. Het uitstorten van liefde en licht door Shambhala – het centrum waar Gods Wil gekend wordt over de mensheid.
 2. Een aanroepende bede tot de Christus om weer in ons allen af te dalen. Deze wederkomst moet niet begrepen worden in de gewone betekenis, want Christus heeft de Aarde nooit verlaten.
 3. Het tot stand brengen van het goddelijke Plan op Aarde wat door de mensheid zelf met bereidheid moet worden uitgevoerd.

Het unieke in verband met de Grote Aanroep bestaat in het feit, dat die Aanroep in werkelijkheid een belangrijke driehoek methode is tot integratie. Het verbindt namelijk:
1             De wil van de Vader -of Shamballa
2             De liefde van de Geestelijke Hiërarchie
3             De dienst van de mensheid tot één grote Driehoek van Energieën.
Deze driehoek zal twee belangrijke resultaten opleveren:
1             Het ‘verzegelen van de deur waar het kwaad verblijft’
2             Het tot stand brengen van het plan van liefde en licht door de macht van God, die door deze Grote Aanroep over de Aarde wordt verspreid.
Het ‘kwaad’ waarnaar verwezen wordt heeft niets te maken met de kwade neigingen en zelfzuchtigheid van de mensheid, want deze moeten zij zelf oplossen. Maar deze kwade krachten zijn een probleem die door de leden van de Hiërarchie zelf ‘verzegeld’ dienen te worden.
Door de Grote Aanroep, gebeden en meditaties kunnen goddelijke energieën worden vrij gemaakt en in de mens tot werkzaamheid worden gebracht en kunnen zich verenigen in dienst aan de wereld.
De uitwerking van elk gebed of van de Grote Aanroep kunnen we op onvoorstelbare wijze versterken, wanneer we in gedachten ons bewust verbinden met al diegenen, die ook de Grote Aanroep dagelijks gebruiken. Je kan vragen aan twee vrienden of vriendinnen, om samen iedere dag in gedachten aan elkaar, de Grote Aanroep te willen uitspreken. Dit kan je gescheiden van elkaar op iedere willekeurige plaats doen en hoeft absoluut niet gelijktijdig te gebeuren. Zo kan de kracht van vele individuen en van kleine groepen worden gebundeld door het gebruik van deze Grote Aanroep, waardoor er een “netwerk” van Licht en Liefde om de aardbol heen wordt gevormd.
Hoe ga je om met de Grote Aanroep

 • Denk iedere dag eerst enkele ogenblikken na over de betekenis van de Grote Aanroep. Tracht tot de diepere zin van de woorden door te dringen. Spreek dan geconcentreerd de Aanroep uit. Visualiseer in gedachte dat door Licht en Liefde een prachtige wereld ontstaat, en hoe deze energieën alle harten en het denken van alle mensen op de wereld doorstralen.
 • Indien men de krachtige uitwerking van een driehoekgroep wenst, vraag dan met twee vrienden een driehoek te vormen. Elke dag verbindt men zich eerst in gedachten met de twee mede driehoek werkers. Visualiseer dan dat de driehoek een deel van het wereldomspannende Licht en Liefde netwerk is. Spreek vervolgens de Grote Aanroep uit, bewust realiserend wat de betekenis ervan is.

logo Maitreya

In het Engelse Glastonbury is het Buddha Maitreya Soul Therapy Centre gevestigd. Een bezoek hieraan schijnt zeer bijzonder te zijn. Kijk alvast maar eens op de website: www.buddhamaitreya.org

glastonbury-front-door-200

Tot slot eindig ik met de betekenis van het Gouden Logo boven aan dit blog. Het is de Buddha Maitreya Shambhala Star & the Symbol of the Incarnated Christ & Shambhala
Ik heb meerder bronnen op internet gebruikt om dit blog te schrijven. Omdat de Grote Aanroep een universeel gebed is, mag het door niemand persoonlijk geclaimd worden.
Het is dus volledig vrij om deze tekst te delen met iedereen.
Maria van der Geest
www.sterrenpoort.com
 

LichtMeester Djwal Khul van de Goudgele Vlam van Verlichting

Misschien kan Lichtmeester Djwal Khul, met al zijn liefde en wijsheid, ook voor jou een goede leermeester zijn, een dagelijkse leraar die je door moeilijke tijden heen helpt. Hij kan jou als geen ander kracht en zelfvertrouwen geven.
Zijn leringen van liefde en wijsheid zijn namelijk perfect en praktisch toepasbaar in ons dagelijks leven
en ze moedigen ons aan niet bij de pakken neer te gaan zitten. Onder zijn bezielende leiding is de Gouden Vlam van verlichting vanuit Atlantis naar het Titicacameer verplaatst, waar dit heilige vuur brandend wordt gehouden in de etherische Tempel van Verlichting.

Meester Djwal Khul is een groot Lichtmeester die helpt de Goudgele Vlam van Verlichting weer in ons te ontsteken. Soms wordt hij ook de Tibetaan genoemd.
Hij behoort tot een groep meesters van de Tweede Straal van Verlichting, Liefde & Wijsheid. Deze Straal is op zondag het sterkst.
Ze willen tevens verkeerd gebruik van de Tweede Straal ombuigen, zoals het opzettelijk verkeerd gebruik maken van kennis of bewust onwetend willen zijn, zoals de dingen niet willen zien zoals ze zijn.
De Tweede Straal is verbonden met het 7e chakra: kruinchakra. Aartsengelen Jophiël en Christine. Elohim Apollo en Lumia
De Tempel van Verlichting is aan het Titicacameer in Peru.
De goudgele topaas, gele saffier zijn de stenen der wijsheid.
Een belangrijk onderdeel van zijn leraarschap is het verspreiden van spirituele kennis. Zo heeft hij via channeling veel spirituele kennis gedeeld met Helena Blavatsky en Alice Bailey. Hieraan hebben we een flink aantal esoterische boeken te danken, waaronder de belangrijke boeken over de zeven stralen. Door de grote kennisoverdracht heeft hij nog een andere bijnaam verworven: de leraar der leraren.
Djwal Khul is ooit leerling geweest van de Lichtmeesters El Morya en Kuthumi en hielp hen met hun theosofische werk.
Een aantal incarnaties van Djwal Kuhl zijn:
Lao Tse of Laozi
Lao Tse betekent letterlijk Oude Meester. Lao Tse, ook vaak geschreven als Laozi, leefde van 604-507 v. Chr. in China. Hij was een filosoof die grote naam heeft gemaakt in China en daarbuiten, en belang hechte aan wijsheid boven kennis. En aan mededogen, bescheidenheid, eenvoud en integriteit. Aan Lao Tse wordt het boek Tao Te Ching (Daodejing) toegeschreven, het boek van de weg en de deugd, waarin de perfecte harmonie wordt nagestreefd. De basis voor het latere Taoïsme. Het is wel vrij zeker dat dit boek honderden jaren na zijn dood pas is opgeschreven en mogelijk ook teksten van andere filosofen bevat. De wijsheid die er uit spreekt is echter van groot belang geweest in het oosten, en wordt ook in andere werelddelen erkend en geroemd.
Confucius
Confucius leefde ongeveer van 551-479 v. Chr. in het China van voor het keizerrijk. Hij was ook een filosoof en leraar. Confucius hield zich bezig met politieke en sociale vraagstukken. In een maatschappij die sterk werd beheerst door maatschappelijke standen leerde hij dat iedereen van nature gelijk is en hij propageerde het politieke en maatschappelijke belang van gelijkheid en van de juiste persoon op de juiste plaats. Ook onderwees hij de toegenegenheid voor het welzijn van anderen. Hij heeft een grote invloed gehad in China en in andere oosterse landen.
Caspar
Een ander leven was hij een van de drie Wijzen uit het Oosten, die goud, wierook en mirre aan het kindje Jezus schonken. De andere twee grote Wijzen: Melchior en Balthazar, waren respectievelijk de Grote Lichtmeesters El Morya en Kuthumi, ooit de leermeesters van Djwal Khul.
Werken met energie
Djwal Khul is een belangrijke Lichtmeester op het gebied van werken met energie, waaronder het energiesysteem van de mens en de mogelijkheden die daaruit voortvloeien.
Een Lichtmeester is in staat om op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig te zijn, waardoor hij meerder leerlingen tegelijk kan onderrichten.
Lichtmeester Djwal Khul kan ons helpen om meer met ons energiesysteem te doen. Zo kunnen we bouwen aan onze eigen aura en ons licht laten schijnen op alle mogelijkheden die het in zich meedraagt. Hij helpt ons graag onze mogelijkheden positief en effectief te benutten en problemen niet als problemen te blijven zien, maar ze uit de weg te ruimen.
De energie van Lichtmeester Djwal Khul voelt stevig aan en volgt toch de weg van het midden (Lao Tse). De weg van liefde, wijsheid, harmonie en welzijn. Het is de weg van vertrouwen in overgave, altijd op weg zijn naar onze bronbestemming. Alles verbonden vanuit eenheid.

Djwal Khul stimuleert ons tot het Pad van spirituele groei, balans, vol kracht en macht, die ons laat zien:

 • Waar we onze eigen kracht hebben weggestopt.
 • Dat de twijfels die we hebben, te transformeren zijn tot zekerheden vol zelfvertrouwen,
 • Dat we onmogelijkheden en moeilijkheden ook kunnen leren zien als kansen.
 • Dat uitdagingen aan gaan ons tot groei aanzetten.
 • Dat je hierdoor krachtiger en zelfverzekerder
 • Dat je hierdoor leert beter keuzes te maken en hoe dit te bereiken op een leerzame

Het werk van Djwal Khul is veel omvattend. Het omvat zoal:

 • De kennis en wijsheid omtrent de etherische stad Shambhala
 • Het onderricht over de eerste Zeven Stralen en de 5 nieuwe stralen
 • De opkomende Nieuwe Tijd met nieuwe dienaren
 • Wat voor mogelijkheden er zoal zijn om de Vlammen van Ascensie te activeren:
 1. Meditaties & visualisaties
 2. Samen komen in groepen
 3. Mantra’s
 4. Gebeden voor: reinigen van voedsel, voor waarheid, Licht en onsterfelijkheid
 5. Aanroepen van de Goddelijke Stralen
 6. Mantrams (zijn Heilige repeterende teksten) als de ‘Gayatri’: Dit is een van de meest heilige mantrams van de Rigveda en het is raadzaam deze 3x daags op te dragen. Ander belangrijke mantram is ‘De Grote Aanroep’. De Grote Aanroep sluit geen enkele godsdienst, sekte of groep uit. Hij wordt aan de mensheid verspreid als een dienst van goede wil; ieder heeft het recht deze Aanroep over te nemen en zelf verder te verspreiden.
 7. Bezoek aan heilige plekken, tempels, bergen, wateren
 8. Affirmeren
 9. Kennis vergaren
 10. Helen van de chakra’s en aura, energiebalans

 
Ben je opzoek naar teksten? Kijk in de rechterkolom onder de verschillende trefwoorden voor diverse boven vermeldde titels van mantrams, mantra’s enzovoort.
 
Tot slot zijn dit de eigen woorden van Meester Djwal Khul: “Ik eindig met een beroep op u allen, uw krachten te verenigen, uw gelofte van toewijding aan de dienst der mensheid te hernieuwen, uw eigen denkbeelden en wensen ondergeschikt te maken, uw ogen van uzelf af te wenden en opnieuw te richten op de visie, uw tong te weerhouden van ijdele woorden en kritiek, praatjes en laster, en te lezen en studeren, zodat het werk op intelligente wijze verder komt. 
 
Laat ons niet vergeten dat er niets hogers bestaat op aarde dan het gegeven Plan voor het Algemeen Welzijn. Laat ons begrip tonen voor de lessen van het Leven. Zoals Mozes menselijke waardigheid bracht, zoals Boeddha aanzette tot verruiming van bewustzijn, zoals Christus het goede van het leven leerde, zo wordt nu de Nieuwe Wereld geleid naar de ver verwijderde werelden! …….Wees daarom niet ontmoedigd door fouten, maar ga opwaarts met de Hiërarchie van de Leer.
Bron: Helena Roerich Nieuw Tijdpark Gemeenschap, par. 81


Bronnen:
www.afstemmingen.com/djwhal-khul/http:/
www.ascension-research.org/djwalkul.html

www.regenboogpad.net/
 
Boek: Aurelia Louise Jones: De zeven heilige vlammen. Lessen van de geascendeerde Meesters van de zeven stralen: El Moyra – Lanto – Paul de Venetiaan – Serapis Bey – Hilarion – Sananda – Saint Germain

Maria van der Geest – www.sterrenpoort.com
[contact-form-7 404 "Not Found"]